Άρθρα

Μηχανολογίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:

 •  Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
 •  Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
 •  Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
 •  Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Νομοθεσία

 •  Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ.? Α,? άρθρο 12 Επαγγελματικές Άδειες
 •  Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης  άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (πτυχίο).
 •  Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις).
 • Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων  (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις).

Νομοθεσία: Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ.? Α,? άρθρο 18 Επαγγελματικές Άδειες

 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή  (πτυχίο).
 • Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Β τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης (6 μήνες  προϋπηρεσία  + εξετάσεις).
 •  Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Α τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξης (18 μήνες  προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Άδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β τάξης  ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξης). 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού  μπορεί να:

 •  Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 •  
 • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 Τεχνικού  Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού Νομοθεσία:

 

 •  Π.Δ  1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013,τ.? Α?. άρθρο 5)Επαγγελματικές Άδειες
 •  Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).
 • Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις)
 • Άδεια Εργοδηγού  Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη +  1 χρόνος  προϋπηρεσία + εξετάσεις).
 • Νομοθεσία:  Π.Δ  1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013,τ.? Α?. άρθρο 12)

Επαγγελματικές Άδειες

 • Πιστοποιητικό κατηγορίας III ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης
 •  Πιστοποιητικό κατηγορίας II  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).
 • Πιστοποιητικό κατηγορίας I  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού). 

Φωτογραφίες από τα εργαστήρια των μαθητών του σχολείου μας στο 1ο ΕΕΚ

 

Additional information